Lĩnh vực Xây dựng Lĩnh vực Xây dựng

Quý khách nhận xét như thế nào về chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tuc hành chính về lĩnh vực xây dựng?
Quý khách nhận xét như thế nào về thái độ, tác phong, cách ứng xử của cán bộ - công chức tiếp nhận hồ sơ ?