Tình hình giải quyết đơn thư tố cáo của UBND huyện Châu Đức năm 2017 Tình hình giải quyết đơn thư tố cáo của UBND huyện Châu Đức năm 2017

 

Danh sách đơn thư khiếu nại tháng 6/2017

 

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Nội dung đơn

     VB thụ lý     (Click để xem)

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

         Kết quả           giải quyết    (Click để xem)

Ghi chú

1 Lê Thị Lan Ngãi Giao Tố giác ông Phạm Hữu Hiền - Trưởng ban Quản lý chợ Ngãi Giao Quyết định số 1218/QĐ-TLKN ngày 12/04/2017 Thanh tra huyện   Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 Đình chỉ giải quyết

 

-------------------------------------------

Danh sách đơn thư khiếu nại tháng 5/2017

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Nội dung đơn

     VB thụ lý     (Click để xem)

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

         Kết quả           giải quyết    (Click để xem)

Ghi chú

1 Lê Thị Lan Ngãi Giao Tố giác ông Phạm Hữu Hiền - Trưởng ban Quản lý chợ Ngãi Giao Quyết định số 1218/QĐ-TLKN ngày 12/04/2017 Thanh tra huyện   Đang xác minh  

 

 

-------------------------------------------

 

Danh sách đơn thư khiếu nại tháng 4/2017

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Nội dung đơn

     VB thụ lý     (Click để xem)

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

         Kết quả           giải quyết    (Click để xem)

Ghi chú

1 Lê Thị Lan Ngãi Giao Tố giác ông Phạm Hữu Hiền - Trưởng ban Quản lý chợ Ngãi Giao Quyết định số 1218/QĐ-TLKN ngày 12/04/2017 Thanh tra huyện   Đang xác minh  

 

-------------------------------------------