Tình hình giải quyết đơn thư Khiếu nại của UBND huyện Châu Đức năm 2017 Tình hình giải quyết đơn thư Khiếu nại của UBND huyện Châu Đức năm 2017

Danh sách đơn thư khiếu nại tháng 12/2017

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Nội dung đơn

     VB thụ lý     (Click để xem)

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

         Kết quả           giải quyết    (Click để xem)

Ghi chú

1 Võ Bình Nghĩa Thành Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 02/08/2016 và QĐ số 1851/UBND và Văn bản số 1799/UBND-TTr ngày 26/6/2017 (Giá cây Gió bầu, yêu cầu giao 3 lô đất mới) Quyết định số 4796/QĐ-TLKN ngày 22/9/2017 Thanh tra huyện   Quyết định số 6034/QĐ-UBND ngày 7/12/2017 Khiếu nại sai
3 Hồ Viết Thái Ngãi Giao Khiếu nại việc cấp giấy CNQSDĐ Quyết định số 5093/QĐ-TLKN ngày 17/10/2017 Tài nguyên và Môi trường   Quyết định số 5647/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 Đang dự thảo QĐ giải quyết khiếu nại
4 Đoàn Đình Mỹ Bàu Chinh Khiếu nại công văn số 5214/UBND-VP ngày 8/11/2017 và quyết định số 4672/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 Quyết định số 5512/QĐ-TLKN ngày 14/11/2017 Thanh tra Huyện   Quyết định số 5956/QĐ-UBND ngày 4/12/2017 (Đình chỉ giải quyết) Khiếu nại sai

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Danh sách đơn thư khiếu nại tháng 11/2017

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Nội dung đơn

     VB thụ lý     (Click để xem)

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

         Kết quả           giải quyết    (Click để xem)

Ghi chú

1 Nguyễn Cẩn - Cao Thị Bê Đá Bạc Quyết định số 3710/QĐ-UBND ngày 06/07/2016 và QĐ số 288/UBND ngày 12/1/2017 (Bồi thường giá đất nằm trong KDC KV2VT1, VKT) Quyết định số 4220/QĐ-TLKN ngày 23/8/2017 Thanh tra huyện   Quyết định số 5205/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 Khiếu nại sai
2 Nguyễn Ngọc Bình Minh Kim Long Khiếu nại việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ Quyết định số 4702/QĐ-TLKN ngày 19/9/2017 Thanh tra huyện   Quyết định số 5322/QĐ-UBND ngày 6/11/2017 Khiếu nại sai
3 Võ Bình Nghĩa Thành Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 02/08/2016 và QĐ số 1851/UBND và Văn bản số 1799/UBND-TTr ngày 26/6/2017 (Giá cây Gió bầu, yêu cầu giao 3 lô đất mới) Quyết định số 4796/QĐ-TLKN ngày 22/9/2017 Thanh tra huyện     Đang dự thảo QĐ giải quyết khiếu nại
4 Nguyễn Văn Tâm Kim Long Khiếu nại việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ Quyết định số 4701/QĐ-TLKN ngày 19/9/2017 Tài nguyên và Môi trường   Quyết định số 5324/QĐ-UBND ngày 6/11/2017 Đang tổ chức đối thoại theo quy định(VB 2904/UBND-NTMT ngày 13/10/2017)

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Danh sách đơn thư khiếu nại tháng 10/2017

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Nội dung đơn

     VB thụ lý     (Click để xem)

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

         Kết quả           giải quyết    (Click để xem)

Ghi chú

1 Đào Văn Ngọc Nghĩa Thành Kiếu nại văn bản số 1070/UBND-TTr ngày 18/4/2017 của huyện Hỗ trợ tiền thuê nhà còn thiếu, bồi thường cây trồng Quyết định số 3784/QĐ-TLKN ngày 25/8/2016 Thanh tra huyện   Đã có báo cáo xác minh Khiếu nại có đúng có sai
2 Nguyễn Cẩn - Cao Thị Bê Đá Bạc Quyết định số 3710/QĐ-UBND ngày 06/07/2016 và QĐ số 288/UBND ngày 12/1/2017 (Bồi thường giá đất nằm trong KDC KV2VT1, VKT) Quyết định số 4220/QĐ-TLKN ngày 23/8/2017 Thanh tra huyện     Đang xác minh
3 Võ Bình Nghĩa Thành Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 02/08/2016 và QĐ số 1851/UBND và Văn bản số 1799/UBND-TTr ngày 26/6/2017 (Giá cây Gió bầu, yêu cầu giao 3 lô đất mới) Quyết định số 4796/QĐ-TLKN ngày 22/9/2017 Thanh tra huyện     Đang xác minh
4 Nguyễn Văn Tâm Kim Long Khiếu nại việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ Quyết định số 4701/QĐ-TLKN ngày 19/9/2017 Tài nguyên và Môi trường   Báo cáo số 210/BC-TNMT ngày 12/10/2017 Đang tổ chức đối thoại theo quy định(VB 2904/UBND-NTMT ngày 13/10/2017)

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Danh sách đơn thư khiếu nại tháng 9/2017

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Nội dung đơn

     VB thụ lý     (Click để xem)

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

         Kết quả           giải quyết    (Click để xem)

Ghi chú

1 Đào Văn Ngọc Nghĩa Thành Kiếu nại văn bản số 1070/UBND-TTr ngày 18/4/2017 của huyện Hỗ trợ tiền thuê nhà còn thiếu, bồi thường cây trồng Quyết định số 3784/QĐ-TLKN ngày 25/8/2016 Thanh tra huyện   Đã có báo cáo xác minh Khiếu nại có đúng có sai
2 Nguyễn Cẩn - Cao Thị Bê Đá Bạc Quyết định số 3710/QĐ-UBND ngày 06/07/2016 và QĐ số 288/UBND ngày 12/1/2017 (Bồi thường giá đất nằm trong KDC KV2VT1, VKT) Quyết định số 4220/QĐ-TLKN ngày 23/8/2017 Thanh tra huyện     Đang xác minh

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Danh sách đơn thư khiếu nại tháng 8/2017

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Nội dung đơn

     VB thụ lý     (Click để xem)

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

         Kết quả           giải quyết    (Click để xem)

Ghi chú

1 Đào Văn Ngọc Nghĩa Thành Kiếu nại văn bản số 1070/UBND-TTr ngày 18/4/2017 của huyện Hỗ trợ tiền thuê nhà còn thiếu, bồi thường cây trồng Quyết định số 3784/QĐ-TLKN ngày 25/8/2016 Thanh tra huyện   Quyết điinhj số 535/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 Đang thụ lỹ xác minh
2 Hồ Thị Xinh Ngãi Giao Khiếu nại QĐ số 4574/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND huyện       Thông báo ố 594/TB-UBND ngày 7/8/2017 của UBND huyện -KHôgn đủ điều kiện giải quyết

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Danh sách đơn thư khiếu nại tháng 7/2017

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Nội dung đơn

     VB thụ lý     (Click để xem)

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

         Kết quả           giải quyết    (Click để xem)

Ghi chú

1 Nguyễn cẩn - Cao Thị Bê Phú Sơn, Đá Bạc Khiếu naị Quyết Định 3710/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của chủ tịch UBND huyện(Giá đất, cây trồng và VKT, hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất) Quyết định số 6163/QĐ-TLKN ngày 25/08/2016 Thanh tra huyện   Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 Khiếu nại đúng một phần
2 Hồ Viết Thái Ngãi Giao Khiếu naị Vẳn bản số 2753/UBND -VP ngày 16/9/2016 của UBND huyện (Yêu cầu cấp giấy chứng nhận QSDĐ) Quyết định số 10131/QĐ-TLKN ngày 24/10/2016 Thanh tra huyện   Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 Khiếu nại sai
3 Nguyễn Văn Quang Bình Sơn, Đá Bạc Khiếu naị Quyết Định 3707/QĐ-UBND ngày 06/7/2016, Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 12/1/2014 (Thiếu đất, giá đất, giá cây trồng) Quyết định số 714/QĐ-TLKN ngày 22/02/2017 Thanh tra huyện   Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 Khiếu nại sai
4 Nguyễn Thị Tú Trinh Bình Sơn, Đá Bạc Khiếu naị Quyết Định 3707/QĐ-UBND ngày 06/7/2016, Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 12/1/2014 (Thiếu đất, giá đất, giá cây trồng) Quyết định số 713/QĐ-TLKN ngày 22/02/2017 Thanh tra huyện   Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 Khiếu nại sai

 

 

-------------------------------------------

Danh sách đơn thư khiếu nại tháng 6/2017

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Nội dung đơn

     VB thụ lý     (Click để xem)

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

         Kết quả           giải quyết    (Click để xem)

Ghi chú

2 Nguyễn Thị Tú Trinh Bình Sơn, Đá Bạc Khiếu naị Quyết Định 3707/QĐ-UBND ngày 06/7/2016, Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 12/1/2014 (Thiếu đất, giá đất, giá cây trồng) Quyết định số 713/QĐ-TLKN ngày 22/02/2017 Thanh tra huyện   Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 Ủy quyền đối thoại

 

-------------------------------------------

Danh sách đơn thư khiếu nại tháng 5/2017

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Nội dung đơn

     VB thụ lý     (Click để xem)

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

         Kết quả           giải quyết    (Click để xem)

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Quang Bình Sơn, Đá Bạc Khiếu naị Quyết Định 3708/QĐ-UBND ngày 06/7/2016, Quyết định 289/QĐ-UBND ngày 12/1/2014 (Thiếu đất, giá VKT, giá đất, giá cây trồng) Quyết định số 714/QĐ-TLKN ngày 22/02/2017 Thanh Tra Huyện   Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Quang  
2 Nguyễn Thị Tú Trinh Bình Sơn, Đá Bạc Khiếu naị Quyết Định 3707/QĐ-UBND ngày 06/7/2016, Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 12/1/2014 (Thiếu đất, giá đất, giá cây trồng) Quyết định số 713/QĐ-TLKN ngày 22/02/2017 Thanh tra huyện   Đang xác minh Ủy quyền đối thoại
3 Lê Văn Tưởng Nghĩa Thành Khiếu naị Quyết định 382/QĐ-UBND ngày 16/2/2017 (Tiền thuê nhà) Quyết định số 897/QĐ-TLKN ngày 17/03/2017 Thanh tra huyện   Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 giải quyết đơn của ông Lê Văn Tưởng  

 

 

 

-------------------------------------------

Danh sách đơn thư khiếu nại tháng 4/2017

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Nội dung đơn

     VB thụ lý     (Click để xem)

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

         Kết quả           giải quyết    (Click để xem)

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Quang Bình Sơn, Đá Bạc Khiếu naị Quyết Định 3708/QĐ-UBND ngày 06/7/2016, Quyết định 289/QĐ-UBND ngày 12/1/2014 (Thiếu đất, giá VKT, giá đất, giá cây trồng) Quyết định số 714/QĐ-TLKN ngày 22/02/2017 Thanh Tra Huyện   Đang xác minh  
2 Nguyễn Thị Tú Trinh Bình Sơn, Đá Bạc Khiếu naị Quyết Định 3707/QĐ-UBND ngày 06/7/2016, Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 12/1/2014 (Thiếu đất, giá đất, giá cây trồng) Quyết định số 713/QĐ-TLKN ngày 22/02/2017 Thanh tra huyện   Đang xác minh  
3 Nguyễn Cẩn và Cao Thị Bê Bình Sơn, Đá Bạc Khiếu naị Quyết định 288/QĐ-UBND ngày 12/1/2014 (Thiếu đất, giá đất, giá cây trồng) Quyết định số 715/QĐ-TLKN ngày 22/02/2017 Thanh tra huyện   Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 04/04/2017 Lần đầu
4 Lê Văn Tưởng Nghĩa Thành Khiếu naị Quyết định 382/QĐ-UBND ngày 16/2/2017 (Tiền thuê nhà) Quyết định số 897/QĐ-TLKN ngày 17/03/2017 Thanh tra huyện   Đang xác minh  

 

 

-------------------------------------------

Danh sách đơn thư khiếu nại tháng 3/2017

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Nội dung đơn

     VB thụ lý     (Click để xem)

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

         Kết quả           giải quyết    (Click để xem)

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Quang Bình Sơn, Đá Bạc Khiếu naị Quyết Định 3708/QĐ-UBND ngày 06/7/2016, Quyết định 289/QĐ-UBND ngày 12/1/2014 (Thiếu đất, giá VKT, giá đất, giá cây trồng) Quyết định số 714/QĐ-TLKN ngày 22/02/2017 Thanh Tra Huyện   Đang xác minh  
2 Nguyễn Thị Tú Trinh Bình Sơn, Đá Bạc Khiếu naị Quyết Định 3707/QĐ-UBND ngày 06/7/2016, Quyết định 290/QĐ-UBND ngày 12/1/2014 (Thiếu đất, giá đất, giá cây trồng) Quyết định số 713/QĐ-TLKN ngày 22/02/2017 Thanh tra huyện   Đang xác minh  
3 Nguyễn Cẩn và Cao Thị Bê Bình Sơn, Đá Bạc Khiếu naị Quyết định 288/QĐ-UBND ngày 12/1/2017 (Thiếu đất, giá đất, giá cây trồng) Quyết định số 715/QĐ-TLKN ngày 22/02/2017 Thanh tra huyện   Đang xác minh  


 

 

 

-------------------------------------------

Danh sách đơn thư khiếu nại tháng 2/2017

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Nội dung đơn

     VB thụ lý     (Click để xem)

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

         Kết quả           giải quyết    (Click để xem)

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Xuân Hương Công Thành, Quảng Thành Khiếu nại Văn bản số 3523/UBND-Vp ngày 18/1/2016 của UBND huyện.   Thanh Tra Huyện   Không thụ lý  
2 Nguyễn Xuân Hiền Tân Lập, Sơn Bình Khiếu nại Quyết định số 10012/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND huyện   Thanh tra huyện   Không thụ lý  


 

 

-------------------------------------------

Danh sách đơn thư khiếu nại tháng 1/2017

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Nội dung đơn

     VB thụ lý     (Click để xem)

Đơn vị thực hiện

Thời gian giải quyết

         Kết quả           giải quyết    (Click để xem)

Ghi chú

1

Nguyễn Cẩn, Cao Thị Bê Sông Cầu, Nghĩa Cầu Khiếu nại giá đất bồi thường cây trái hoa màu Quyết định số 6163/QĐ-UBND ngày 25/08/2016 Thanh tra huyện   Quyết Định số 535/QĐ-UBND ngày 19/01/2017  
2 Hồ Viết Thái Thạch Long, Kim Long Khiếu nại văn bản số 2753/UBND-VP ngày 19/9/2016 của UBND huyện (Yêu cầu cấp GCN QSDĐ) Quyết định số 10131/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 Thanh tra huyện   Quyết Định số 504/QĐ-UBND ngày 17/01/2017  
3 Đào Văn Huê Nghĩa Thành Khiếu nại Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 12/10/2010 của Chủ tịch UBND huyện         Hết thời hiệu


 

-------------------------------------------