Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Sáng16-3, Huyện ủy Châu Đức tổ chức Hội nghị giới thiệu chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” đến cán bộ, đảng viên.
Trong bản Di chúc lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết nói về Đảng. Với trách nhiệm lớn lao và tầm nhìn chiến lược, Người đã viết những điều cơ bản và hết sức sâu sắc về xây dựng Đảng. Người nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, trách nhiệm cầm quyền và bản chất cách mạng của Đảng; vấn đề đoàn kết thống nhất trong Đảng; thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình để phát triển Đảng; vấn đề giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng. Trong Di chúc, Người viết: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc, là ngọn cờ dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trong đó tư tưởng của Người về chủ nghĩa xã hội là một bộ phận hết sức quan trọng, thể hiện một trí tuệ mẫn tiệp, một tầm nhìn vượt thời đại, và trên hết là một tấm lòng luôn luôn hướng về nhân dân, về đất nước.
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2015. Theo đó, chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2015 sẽ tập trung về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói: “Dân là chủ, là gốc của nước; có dân là có tất cả. Cán bộ là đầy tớ của dân, phục vụ dân là nhiệm vụ của mọi cán bộ, công chức, là gốc của mọi công việc”. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cán bộ, công chức, đảng viên Chi bộ Văn phòng UBND huyện Châu Đức đã ra sức rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm; nhờ đó chất lượng, hiệu quả công tác được nâng cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT