Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức hội trại “tòng quân” năm 2020