Băn khoăn về chất lượng bán trú ngoài trường học

Việc kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, cán bộ và đảng viên đang được triển khai nghiêm túc theo Quy định 179-QĐ/TW ngày 25-2-2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Xung quanh vấn đề này, đồng chí Đỗ Văn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã có cuộc trao đổi với PV Báo BR-VT.

Đồng chí Đỗ Văn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I-2019.
Đồng chí Đỗ Văn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I-2019.

* P.V: Thưa đồng chí, những điểm mới trong Quy định 179-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ so với các quy định trước đây là gì?

- Đồng chí Đỗ Văn Bửu: Quy định 179-QĐ/TW gồm 4 chương, 17 điều được ban hành nhằm thay thế Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 07/5/2007 của Bộ Chính trị. So với quy chế cũ, Quy định số 179-QĐ/TW làm rõ hơn nội dung kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, đề cao việc tự kiểm tra, giám sát của cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng; xác định cụ thể thẩm quyền của chủ thể kiểm tra.

Một trong những nội dung mới trong Quy định số 179-QÐ/TW, đó là: Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trong công tác và việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Ðịnh kỳ hằng năm, cán bộ, đảng viên tự phê bình và phê bình ở chi bộ và cấp ủy, tổ chức chính quyền, đoàn thể mà mình là thành viên. Ðồng thời, chi bộ nơi cư trú có ý kiến nhận xét về bản thân cán bộ, đảng viên và gia đình trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Ngoài các nội dung kiểm tra như quy chế cũ, quy định mới có thêm nội dung kiểm tra đảng viên giữ mối liên hệ với quần chúng nơi cư trú và cơ quan. Đặc biệt, theo Quy định số 179-QĐ/TW, chủ thể kiểm tra có 4 thẩm quyền, trong đó được quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị, yêu cầu hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ; được đề nghị cấp ủy quản lý cán bộ xem xét, cân nhắc, bố trí công việc khác cho phù hợp với cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, cơ hội chính trị, tham nhũng, tiêu cực, uy tín giảm sút dù cơ quan chức năng chưa kết luận được; được yêu cầu tạm dừng việc thực hiện các nội dung trong công tác cán bộ đối với cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm...

* Vậy căn cứ vào Quy định số 179-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các nội dung kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên sẽ được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

- Quy định đã nêu rõ phương pháp, hình thức kiểm tra, giám sát. Đồng thời hướng dẫn cụ thể các nội dung kiểm tra, giám sát gồm: Ðiều kiện, tiêu chuẩn cán bộ; công tác tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ; công tác đánh giá cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ; công tác điều động, luân chuyển cán bộ; việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ; việc thực hiện chính sách cán bộ.

Trong năm 2018, cấp ủy, UBKT các cấp đã triển khai nhiều nội dung kiểm tra, giám sát. Cụ thể: Các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 656 tổ chức Đảng (tăng 19%) và 885 đảng viên (tăng 23%); giám sát theo chuyên đề 556 tổ chức Đảng (tăng 36%) và 997 đảng viên (tăng 25,4%); đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 3 tổ chức Đảng và 81 đảng viên.

Theo đó, cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra về công tác cán bộ thuộc cấp mình quản lý; tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị về công tác cán bộ; thực hiện chế độ kiểm tra công tác cán bộ theo định kỳ hoặc đột xuất. Về chế độ giám sát công tác cán bộ, quy định nêu rõ, tổ chức Đảng cấp trên có chương trình, kế hoạch giám sát công tác cán bộ thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý, lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy giám sát các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc quyền quản lý, cấp ủy cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ các đơn vị làm công tác tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ. Ban tổ chức và ủy ban kiểm tra giám sát tổ chức Đảng thuộc cấp ủy quản lý, cấp ủy cấp dưới và các ban của cấp ủy cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, người đứng đầu các ban của cấp ủy cùng cấp và cán bộ các đơn vị làm công tác tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ…

* Xin cảm ơn đồng chí!

TƯỜNG NGÂN (Báo BRVT)

(Thực hiện)


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT