Hội nghị chuyên đề “Bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao-Học tập cộng đồng các xã, thị trấn huyện Châu Đức năm 2018”

Ngày 23/8/2018, tại Hội trường BCH Quân sự huyện, UBND huyện Châu Đức tổ chức Hội nghị chuyên đề "Bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao-Học tập cộng đồng các xã, thị trấn huyện Châu Đức năm 2018". Hội nghị do đồng chí Nguyễn Tấn Bản, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự hội nghị còn có gần 200 đại biểu là đại diện các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy; lãnh đạo UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND và Ban Chủ nhiệm Trung tâm VHTT-HTCĐ các xã, thị trấn.

(Quang cảnh Hội nghị)

(Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Tấn Bản, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị)

Hội nghị đã được nghe 10 tham luận (các xã: Xà Bang, Cù Bị, Kim Long, Láng Lớn, Suối Rao, Quảng Thành, Bình Ba; phòng Tài chính-Kế hoạch; phòng Kinh tế-Hạ tầng; phòng Văn hóa và Thông tin) về công tác quản lý cơ sở vật chất; tình hình nhân sự; tình hình sử dụng nguồn kinh phí được cấp và kinh phí thu được từ hoạt động xã hội hóa; đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm VHTT-HTCĐ.

Qua báo cáo tham luận và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Bản, Phó Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu kết luận: Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm VHTT-HTCĐ trong thời gian tới; các phòng, ban, đơn vị có liên quan, đặc biệt là Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Trung tâm VHTT-TT huyện, Thư viện huyện cần tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ để Trung tâm VHTT-HTCĐ các xã, thị trấn hoạt động ổn định và đạt chất lượng.

(Tin, ảnh: Nguyễn Tuấn Sơn, Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin)


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT