Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2015. Theo đó, chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2015 sẽ tập trung về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nội dung này sẽ được thực hiện trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp nối những chuyên đề đã học tập trong thời gian qua; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của năm 2015; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh "giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân"; đẩy mạnh tuyên truyền, gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm.

THẢO LINH (nguồn: baobariavungtau.com.vn)


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT