Lĩnh vực Thuế Lĩnh vực Thuế

Quý khách nhận xét như thế nào về chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tuc hành chính về lĩnh vực thuế?
Quý khách nhận xét như thế nào về thái độ, tác phong, cách ứng xử của cán bộ - công chức tiếp nhận hồ sơ ?