Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã

Niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2018.