Người dân cần biết Người dân cần biết

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất diện tích 2.369,3m2 và quyền sử dụng diện tích đất 80,0m2 tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức.

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất có diện tích 2.396,3m2 tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức; Diện tích đất "2.396,3m2" đã được đính chính thành "2.369,3m2" tại Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất có diện tích 2.369,3m2 tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức.

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất có diện tích 80,0m2 tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức;

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Châu Đức thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đấu giá bao gồm các nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Châu Đức.

- Địa chỉ: Số 30 đường Trần Phú, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

* Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng diện tích 80,0m2 tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Giá khởi điểm: 280.052.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu, không trăm năm mươi hai ngàn đồng).

* Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng diện tích 2.369,3m2 tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Giá khởi điểm: 5.382.886.842 đồng (Năm tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu, tám trăm tám mươi sáu ngàn, tám trăm bốn mươi hai đồng).

 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Các tổ chức đấu giá đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Châu Đức quy định cụ thể như sau:

- Có tên trong Danh sách tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp công bố;

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá: Có trụ sở riêng, có hội trường riêng tổ chức đấu giá, các thiết bị cần thiết khác đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Năm thành lập; số lượng đấu giá viên; đội ngũ nhân viên; có kinh nghiệm trong việc đấu giá tài sản Nhà nước.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp được quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Hồ sơ bao gồm: Giấy đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận hoặc Thẻ đấu giá viên (bản sao); Các tài liệu, giấy tờ chứng minh năng lực và kinh nghiệm của tổ chức mình; Các giấy tờ khác thuộc hồ sơ năng lực.

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính Từ 08 giờ, ngày 04/3/2019 đến 16 giờ, ngày 08/3/2019.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Châu Đức.

- Địa chỉ: Số 30 Trần Phú, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.

Chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Võ Thành Công - Nhân viên phòng nghiệp vụ. Điện thoại: 0933523678.