Người dân cần biết Người dân cần biết

Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2018-2019.

>>> Xem nội dung chi tiết: Thông báo số71/TB-UBND