Người dân cần biết Người dân cần biết

Thông báo thời gian và nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2018

Ngày 18/5/2018, Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 ban hành văn bản số 01/TB-HĐTT về việc thông báo thời gian và nội dung thi tuyển công chức cấp xã năm 2018.

Xem chi tiết nội dung Thông báo số 01/TB-HĐTT