Người dân cần biết Người dân cần biết

Công nhận các xã, TT trên địa bàn huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017.

Nội dung chi tiết thông báo tại đây: Xem chi tiết.