Người dân cần biết Người dân cần biết

Về việc phê duyệt nhu cầu và kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Châu Đức năm 2018

Nội dung chi tiết Quyết định tại đây: Xem chi tiết.