Người dân cần biết Người dân cần biết

Danh mục văn bản ôn tập phỏng vấn tuyển dụng viên chức ngành lưu trữ

DANH MỤC VĂN BẢN

ÔN TẬP PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH LƯU TRỮ

 

I. VĂN BẢN VỀ VIÊN CHỨC:

1. Luật Viên chức năm 2010 (chú trọng các chương II,III,V).

II. VĂN BẢN VỀ CHUYÊN NGÀNH:

1. Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

2. Thông tư 09/2011/TT-BNV  ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

3. Thông tư 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

4. Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan;

5. Thông tư 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp.