Người dân cần biết Người dân cần biết

Tuyên truyền sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng mười Nga

Ðường link công văn: Download tại dây.