Người dân cần biết Người dân cần biết

Nghiên cứu, góp ý dự thảo nội dung Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC

Công văn 2435/UBND-NV về việc Nghiên cứu, góp ý dự thảo nội dung Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC.

File dự thảo Biểu 4 - cấp xã

File dự thảo Biểu 4 - cấp huyện