Người dân cần biết Người dân cần biết

Công bố TTHC đã được chuẩn hóa và bãi bỏ lĩnh vực tài nguyên - môi trường

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành 3 Quyết định công bố TTHC đã được chuẩn hóa và bãi bỏ lĩnh vực tài nguyên - môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

 

Theo đó, tại Quyết định 1195/QĐ-UBND, Công bố 06 TTHC đã được chuẩn hóa; bãi bỏ 12 TTHC lĩnh vực tài nguyên – môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại Quyết định 1196/QĐ-UBND, Công bố 104 TTHC đã được chuẩn hóa; bãi bỏ 83 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại Quyết định 1197/QĐ-UBND, Công bố 16 TTHC đã được chuẩn hóa; bãi bỏ 31 TTHC lĩnh vực tài nguyên – môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

CỔNG TTĐT BR-VT