Người dân cần biết Người dân cần biết

Thông báo triệu tập và một số nội dung tổ chức thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Châu Đức năm 2016.

Ngày 19/9/2016, Hội đồng thi tuyển ban hành thông báo ố 02/TB-HĐTT về việc triệu tập và một số nội dung tổ chức thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Châu Đức năm 2016.

Nội dung cụ thể như sau: Xem chi tiết tại đây!