Người dân cần biết Người dân cần biết

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2015-2016

Ngày 08/6/2016, UBND huyện Châu Đức thông báo thi tuyển viên chức giáo dục năm 2015-2016, cụ thể như sau:

>>> Xem chi tiết Thông báo số 219/TB-UBND!