Người dân cần biết Người dân cần biết

Công bố thành lập quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi

Tên quỹ: Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: Ấp Sơn Tân, xã Sơn Bình (huyện Châu Đức)

Phạm vi hoạt động của quỹ: Trên địa bàn xã Sơn Bình, huyện Châu Đức.

Số tài khoản quỹ: 6003201003783 tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Đức.

Họ và tên người đại diện: Bà Nguyễn Thị Hồng Nghĩa, sinh ngày 23/02/1984

Nơi thường trú: Thôn Sơn Lập, xã Sơn Bình, Huyện Châu Đức, Tỉnh BR-VT.

Quốc tịch: Việt Nam, CMND số: 273131112 cấp ngày 08/01/2008 tại công an tỉnh BR-VT.

Cơ quan cấp giấy phép: UBND huyện Châu Đức theo Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 25/01/2016

Tài sản đóng góp của các sáng lập viên: 20.000.000 đồng Việt Nam

 

Tên quỹ: Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: Thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ (huyện Châu Đức)

Phạm vi hoạt động của quỹ: Trên địa bàn xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức.

Số tài khoản quỹ: 6003201003790 tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Đức.

Họ và tên người đại diện: Ông Lê Thanh Trung, sinh ngày 15/7/1960.

Nơi thường trú: Thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, Tỉnh BR-VT.

Quốc tịch: Việt Nam, CMND số: 270308647 cấp ngày 09/6/2011 tại công an tỉnh BR-VT.

Cơ quan cấp giấy phép: UBND huyện Châu Đức theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 25/01/2016

Tài sản đóng góp của các sáng lập viên: 20.000.000 đống Việt Nam

 

Tên quỹ: Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: UBND xã Bình Ba (huyện Châu Đức)

Phạm vi hoạt động của quỹ: Trên địa bàn xã Bình Ba, huyện Châu Đức.

Số tài khoản quỹ: 6003201003840 tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Đức.

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Đức Thắng, sinh ngày 11/03/1966

Nơi thường trú: Ấp Bình Đức, xã Bình Ba, Huyện Châu Đức, Tỉnh BR-VT.

Quốc tịch: Việt Nam, CMND số: 271681035 cấp ngày 20/10/2004 tại công an tỉnh BR-VT.

Cơ quan cấp giấy phép: UBND huyện Châu Đức theo Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 26/01/2016

Tài sản đóng góp của các sáng lập viên: 20.000.000 đồng Việt Nam

 

Tên quỹ: Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: UBND xã Bình Ba (huyện Châu Đức)

Phạm vi hoạt động của quỹ: Trên địa bàn xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức.

Số tài khoản quỹ: 6003201003754 tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Đức.

Họ và tên người đại diện: Bà Trần Thị Hòe, sinh ngày 15/02/1981

Nơi thường trú: Thôn Quảng Thành 1, xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức, Tỉnh BR-VT.

Quốc tịch: Việt Nam, CMND số: 273065859 cấp ngày 19/01/2002 tại công an tỉnh BR-VT.

Cơ quan cấp giấy phép: UBND huyện Châu Đức theo Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 26/01/2016

Tài sản đóng góp của các sáng lập viên: 20.000.000 đồng Việt Nam

 

Tên quỹ: Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: UBND xã Quảng Thành, (huyện Châu Đức)

Phạm vi hoạt động của quỹ: Trên địa bàn xã Quảng Thành, huyện Châu Đức.

Số tài khoản quỹ: 6003201003833 tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Đức.

Họ và tên người đại diện: Ông Hoàng Trọng Đức Duynh, sinh ngày 10/02/1960

Nơi thường trú: Ấp Công Thành, xã Quảng Thành, Huyện Châu Đức, Tỉnh BR-VT.

Quốc tịch: Việt Nam, CMND số: 273323682 cấp ngày 12/11/2005 tại công an tỉnh BR-VT.

Cơ quan cấp giấy phép: UBND huyện Châu Đức theo Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 26/01/2016

Tài sản đóng góp của các sáng lập viên: 20.000.000 đồng Việt Nam

 

Tên quỹ: Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, xã Cù Bị (huyện Châu Đức)

Phạm vi hoạt động của quỹ: Trên địa bàn xã Cù Bị, huyện Châu Đức.

Số tài khoản quỹ: 6003201003760 tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Đức.

Họ và tên người đại diện: Ông  Nguyễn Hoàng Trí, sinh ngày 05/12/1970

Nơi thường trú: Ấp Liên Hiệp 2, xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Tỉnh BR-VT.

Quốc tịch: Việt Nam, CMND số: 0973004246 cấp ngày 06/11/2007 tại công an tỉnh BR-VT.

Cơ quan cấp giấy phép: UBND huyện Châu Đức theo Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 26/01/2016

Tài sản đóng góp của các sáng lập viên: 20.000.000 đồng Việt Nam

 

Tên quỹ: Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: Thôn Sông Xoài 2, xã Láng Lớn (huyện Châu Đức)

Phạm vi hoạt động của quỹ: Trên địa bàn xã Láng Lớn, huyện Châu Đức.

Số tài khoản quỹ: 6003201003827 tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Đức.

Họ và tên người đại diện: Ông  Trần Thái Trung, sinh ngày 08/5/1978

Nơi thường trú: xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.

Quốc tịch: Việt Nam, CMND số: 273030035 cấp ngày 24/02/2011 tại công an tỉnh BR-VT.

Cơ quan cấp giấy phép: UBND huyện Châu Đức theo Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 26/01/2016

Tài sản đóng góp của các sáng lập viên: 20.000.000 đồng Việt Nam

 

Tên quỹ: Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: UBND xã Đá Bạc (huyện Châu Đức)

Phạm vi hoạt động của quỹ: Trên địa bàn xã Đá Bạc, huyện Châu Đức.

Số tài khoản quỹ: 6003201003856 tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Đức.

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Đình Quý, sinh ngày 20/11/1969

Nơi thường trú: xã Đá Bạc, Huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.

Quốc tịch: Việt Nam, CMND số: 271037003 cấp ngày 03/01/2012 tại công an tỉnh BR-VT.

Cơ quan cấp giấy phép: UBND huyện Châu Đức theo Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 26/01/2016

Tài sản đóng góp của các sáng lập viên: 20.000.000 đồng Việt Nam

 

Tên quỹ: Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: UBND xã Kim Long  (huyện Châu Đức)

Phạm vi hoạt động của quỹ: Trên địa bàn xã Kim Long, huyện Châu Đức.

Sô tài khoản quỹ: 6003201003681 tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Đức.

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Minh Tú, sinh ngày 18/11/1980.

Nơi thường trú: Thôn Tam Long, xã Kim Long, Huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.

Quốc tịch: Việt Nam, CMND số: 273106393 cấp ngày 19/4/2007 tại công an tỉnh BR-VT.

Cơ quan cấp giấy phép: UBND huyện Châu Đức theo Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 26/01/2016

Tài sản đóng góp của các sáng lập viên: 20.000.000 đồng Việt Nam

 

Tên quỹ: Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: UBND xã Bình Giã  (huyện Châu Đức)

Phạm vi hoạt động của quỹ: Trên địa bàn xã Bình Giã, huyện Châu Đức.

Số tài khoản quỹ: 6003201003702 tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Đức.

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Quang Thông, sinh ngày 10/01/1973.

Nơi thường trú: Ấp Lộc Hòa, xã Bình Giã, Huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.

Quốc tịch: Việt Nam, CMND số: 271156134 cấp ngày 15/04/2006 tại công an tỉnh BR-VT.

Cơ quan cấp giấy phép: UBND huyện Châu Đức theo Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 26/01/2016

Tài sản đóng góp của các sáng lập viên: 20.000.000 đồng Việt Nam

 

Tên quỹ: Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: UBND xã Bình Trung  (huyện Châu Đức)

Phạm vi hoạt động của quỹ: Trên địa bàn xã Bình Trung, huyện Châu Đức.

Số tài khoản quỹ: 6003201003777 tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Đức.

Họ và tên người đại diện: Ông Trần Quang Thắng, sinh ngày 12/02/1967, xã Bình Trung, Huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.

Quốc tịch: Việt Nam, CMND số: 270744383 cấp ngày 11/06/2015 tại công an tỉnh BR-VT.

Cơ quan cấp giấy phép: UBND huyện Châu Đức theo Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 26/01/2016

Tài sản đóng góp của các sáng lập viên: 20.000.000 đồng Việt Nam

 

Tên quỹ: Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: UBND xã Bàu Chinh  (huyện Châu Đức)

Phạm vi hoạt động của quỹ: Trên địa bàn xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức.

Số tài khoản quỹ: 6003201003550 tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Đức.

Họ và tên người đại diện: Bà Huỳnh Lệ Thủy, sinh ngày 25/08/1977.

Nơi thường trú: Thôn Tam Long, xã Kim Long, Huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.

Quốc tịch: Việt Nam, CMND số: 273312887 cấp ngày 16/10/2014 tại công an tỉnh BR-VT.

Cơ quan cấp giấy phép: UBND huyện Châu Đức theo Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 26/01/2016

Tài sản đóng góp của các sáng lập viên: 20.000.000 đồng Việt Nam

 

Tên quỹ: Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: UBND xã Xà Bang  (huyện Châu Đức)

Phạm vi hoạt động của quỹ: Trên địa bàn xã Xà Bang, huyện Châu Đức.

Số tài khoản quỹ: 6003201003862 tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Đức.

Họ và tên người đại diện: Ông Nguyễn Tám, sinh ngày 12/02/1967, xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.

Quốc tịch: Việt Nam, CMND số: 270938866 cấp ngày 10/12/2008 tại công an tỉnh BR-VT.

Cơ quan cấp giấy phép: UBND huyện Châu Đức theo Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 03/02/2016

Tài sản đóng góp của các sáng lập viên: 20.000.000 đồng Việt Nam

 

Tên quỹ: Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: Thôn 4, xã Suối Rao  (huyện Châu Đức)

Phạm vi hoạt động của quỹ: Trên địa bàn xã Suối Rao, huyện Châu Đức.

Số tài khoản quỹ: 6003201003879 tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Đức.

Họ và tên người đại diện: Ông Phạm Tiến Huynh, sinh ngày 27/11/1973, Thôn 3, Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.

Quốc tịch: Việt Nam, CMND số: 273220103  cấp ngày 25/03/2003  tại công an tỉnh BR-VT.

Cơ quan cấp giấy phép: UBND huyện Châu Đức theo Quyết định số 1018 /QĐ-UBND ngày 03/02/2016

Tài sản đóng góp của các sáng lập viên: 20.000.000 đồng Việt Nam

 

Tên quỹ: Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ: Thôn Xuân Tân, xã Xuân Sơn,  (huyện Châu Đức)

Phạm vi hoạt động của quỹ: Trên địa bàn xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức.

Số tài khoản quỹ: 6003201003885  tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Đức.

Họ và tên người đại diện: Ông Hồ Anh Tuấn, sinh ngày 20/05/1981, Thôn Xuân Tân, xã Xuân Sơn, Huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.

Quốc tịch: Việt Nam, CMND số: 273090664 cấp tại công an tỉnh BR-VT.

Cơ quan cấp giấy phép: UBND huyện Châu Đức theo Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 03/02/2016

Tài sản đóng góp của các sáng lập viên: 20.000.000 đồng Việt Nam