Người dân cần biết Người dân cần biết

Dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện

/documents/10180/1133712/3416UBT%20-%20Tam%20ngung%20hoat%20dong%20Bo%20phan%201%20cua%20-%20Copy.pdf

Xem chi tiết Thông báo tại đây

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.