Tài liệu kỳ họp HĐND huyện Tài liệu kỳ họp HĐND huyện

Kỳ họp thứ 5.2017 Kỳ họp thứ 5.2017

Các văn bản của HĐND huyện Kỳ họp thứ Năm

Quyết định số 06/QĐ-HĐND ngày 23/11/2017 của HĐND huyện Châu Đức về việc triệu tập Kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện Châu Đức khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

1. Công văn số 09/KH-HĐND ngày 02/11/2017 của Thường trực HĐND về việc Tổ chức Kỳ họp thứ Năm - Hội đồng Nhân dân huyện Khoá IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Báo cáo số 51/BC-HĐND về Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư-HĐND huyện khóa IV.

3. Thông báo số 48/TB-HĐND về kết luận Phiên họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân huyện mở rộng.

4.Thông báo số 49/TB-HĐND về dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân huyện khoá IV, nhiệm kỳ 2016-2021 (Phục vụ cho Đại biểu tiếp xúc cử tri)

5. Công văn số 83/HĐND-VP ngày 16/11/2017 Thực hiện chất vấn và thảo luận tại Kỳ họp thứ Năm-HĐND huyện.