HĐND Huyện Châu Đức HĐND Huyện Châu Đức

Báo cáo Báo cáo

Tiếp xúc cử tri - Kỳ họp thứ Bảy

1. Công văn số 3280/UBND-VP ngày 18/10/2018 của UBND huyện về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ Bảy-HĐND huyện.

2. Thông báo số 938/TB-UBND ngày 05/11/2018 của UBND huyện về việc điều chinh phân công lãnh đạo UBND huyện tham dự tiếp xúc cử tri Kỳ họp thứ Chín-HĐND tỉnh và kỳ họp thứ Bảy-HĐND huyện.

3. Báo cáo số 344/BC-UBND ngày 05/11/2018 của UBND huyện về việc tổng hợp kết quả xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Sáu-HĐND huyện khóa IV.

4. Công văn số 3906/UBND-VP ngày 04/12/2018 của UBND huyện về việc báo cáo giải trình, xử lý ý kiến cử tri tại Kỳ họp thứ Bảy-HĐND huyện.

5. Báo cáo giải trình các kiến nghị của cử tri. (Báo cáo số 458/BC-UBND ngày 14/12/2018, Báo cáo số 459/BC-UBND ngày 14/12/2018)