HĐND Huyện Châu Đức HĐND Huyện Châu Đức

Chất vấn và trả lời chất Chất vấn và trả lời chất

Chất vấn và trả lời chất vấn - Kỳ họp thứ Bảy

1. Công văn số 3988/UBND-VP ngày 11/12/2018 của UBND huyện về việc tham mưu báo cáo trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Bảy-HĐND huyện.

2. Công văn số 4018/UBND-VP ngày 13/12/2018 của UBND huyện về việc trả lời chất vấn của Đại biểu Hoàng Hữu Huy, tổ đại biểu số 6, HĐND huyện.