HĐND Huyện Châu Đức HĐND Huyện Châu Đức

Tờ trình Tờ trình

Tờ trình - Kỳ họp thứ Bảy

1. Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 22/11/2018 của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019.

2. Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 22/11/2018 của UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn dự toan thu-chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách năm 2019.

3. Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 23/11/2018 của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2019 và bổ sung công trình CBĐT năm 2019 vào danh mục công trình thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn  2016-2020.