HĐND Huyện Châu Đức HĐND Huyện Châu Đức

Báo cáo Báo cáo

Báo cáo - Kỳ họp thứ 7

1. Báo cáo số 366/BC-UBND ngày 16/11/2018 của UBND huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019

2. Báo cáo số 376/BC-UBND ngày 16/11/2018 của UBND huyện về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019

3. Báo cáo số 371/BC-UBND ngày 19/11/2018 của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019.

4. Báo cáo số 380/BC-UBND ngày 20/11/2018 của UBND huyện về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

5. Báo cáo số 401/BC-UBND ngày 22/11/2018 của UBND huyện về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và phương hướngnhiệm vụ công tác năm 2019.

6. Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 22/11/2018 của UBND huyện về đánh giá kết quả ước thực hiện thu-chi ngân sách năm 2018 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2019.

7. Báo cáo số 409/BC-UBND ngày 19/11/2018 của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

8. Báo cáo số 895/BC-UBND ngày 07/12/2018 của UBMTTQVN huyện Châu Đức về việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện.

9. Thông báo số 139/TB-UBND ngày 07/12/2018 của UBMTTQVN huyện Châu Đức về công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2018 tại kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-202.

10. Báo cáo số 64/BC-TA ngày 19/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Châu Đức về kết quả công tác xét xử năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

11. Báo cáo số 241/BC-VKS ngày 13/11/2018 của Viện kiểm soát nhân dân huyện Châu Đức về kết quả công tác kiểm sát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

12. Báo cáo số 599/BC-CCTHADS ngày 29/9/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Đức về kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019.

13. Báo cáo số 344/BC-UBND ngày 05/11/2018 của UBND huyện Châu Đức về việc tổng hợp kết quả xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Sáu-Hội đồng nhân dân huyện khóa IV.

14. Báo cáo số 412/BC-UBND ngày 19/11/2018 của UBND huyện Châu Đức về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giữa kỳ giai đoạn 2016-2018 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019.

15. Báo cáo số 29/BC-HĐND ngày 11/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về Tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018 và dự kiến Chương trình công tác năm 2019

16. Báo cáo số 28/BC-HĐND ngày 11/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ Sáu-HĐND huyện.  

17. Báo cáo số 451/BC-UBND ngày 20/11/2018 của UBND huyện về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

18. Báo cáo số 31/BC-BKTXH ngày 05/12/2018 của Ban Kinh tế-Xã hội về kết quả thẩm tra Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 22/11/2018 của UBND huyện Châu Đức về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, Quốc phòng-An ninh năm 2019.

19. Báo cáo số 32/BKTXH ngày 05/12/2018 của Ban Kinh tế-Xã hội về kết quả thẩm tra việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu-chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách năm 2019.

20. Báo cáo số 33/BC-BKTXH ngày 05/12/2018 của Ban Kinh tế-Xã hội về kết quả thẩm tra kế hoạch đầu tư công năm 2019 và bổ sung công trình chuẩn bị đầu tư công năm 2019 vào danh mục công trình thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020.

21. Báo cáo thẩm tra số 34/BC-BPC ngày 05/12/2018 của Ban pháp chế HĐND huyện Châu Đức

22. Báo cáo số 383/BC-UBND ngày 21/11/2018 của UBND huyện về kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 trên địa bàn huyện Châu Đức.