HĐND Huyện Châu Đức HĐND Huyện Châu Đức

Quyết định Quyết định

Quyết định - Kỳ họp thứ 7

1. Quyết định số 06/QĐ-HĐND ngày 30/11/2018 của HĐND huyện Châu Đức về việc triệu tập kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện Châu Đức khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.