HĐND huyện Châu Đức HĐND huyện Châu Đức

Nghi quyết Nghi quyết

Nghị Quyết Kỳ họp HĐND thứ Năm

1. Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND huyện Châu Đức về việc xác nhận kết quả mienx nhiệm Ủy viên UBND huyện Châu Đức Khóa IV, Nhiệm Kỳ 2016-2021.

2. Nghị Quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND huyện Châu Đức về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện Châu Đức Khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND huyện Châu Đức về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND huyện Châu Đức về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2018.

5. Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND huyện Châu Đức về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 của huyện Châu Đức.

6. Nghị Quyết số 11/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND huyện Châu Đức về việc phế chuẩn dự toán thu-chi ngân sách và phương án phân bổ nhân sách năm 2018.

7. Nghị Quyết số 12/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND huyện Châu Đức về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 và bổ sung công trinh chuẩn bị đầu tư năm 2018 vào danh mục công trình thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2021.

8. Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND huyện Châu Đức về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

9.  Thông báo số 56/TB-HĐND ngày 26/12/2017 của HĐND huyện Châu Đức về việc kết luận tại Kỳ họp thứ Năm - Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

10. Thông báo số 57/TB-HĐND ngày 26/12/2017 của HĐND huyện Châu Đức về việc kết quả Kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện KHóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

11. Biên bản Kỳ họp thứ Năm - Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức Khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.