HĐND huyện Châu Đức HĐND huyện Châu Đức

Kỳ họp thứ 5.2017 Kỳ họp thứ 5.2017

Chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 5

1. Công văn số 107/HĐND-VP ngày 11/12/2017 về các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện khóa IV.

2. Báo cáo số 405/BC-UBND ngày 15/12/2017 về việc trả lời chất vấn của đại biểu tại Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện khóa IV.

3. Báo cáo số 410/BC-UBND ngày 15/12/2017 về việc trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện.

4. Công văn số 32/CV-TA ngày 11/12/2017 của Toán án Nhân dân huyện Châu Đức về việc thụ lý và giải quyết vụ án của ông Trần Hiện.