HĐND huyện Châu Đức HĐND huyện Châu Đức

Báo cáo Báo cáo

Các Báo cáo Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

Chương trình Kỳ họp thứ Năm

1. Báo cáo số 364/BC-UBND ngày 20/11/2017 của UBND huyện Châu Đức về công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện năm 2017 và kế hoạch đảm bảo ATTP năm 2018

2. Báo cáo số 365/BC-UBND ngày 20/11/2017 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018.

3. Báo cáo số 368/BC-UBND ngày 17/11/2017 của UBND huyện Châu Đức về kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018.

4.Báo cáo số 369/BC-UBND ngày 17/11/2017 của UBND huyện Châu Đức về kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018

5. Báo cáo số 46/BC-TA ngày 17/11/2017 của Toàn án Nhân dân huyện Châu Đức về kết quả công tác xét xử năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

6. Báo cáo số 366/BC-UBND ngày 20/11/2017 của UBND huyện Châu Đức về Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018.

7. Báo cáo số 248/BC-VKS ngày 21/11/2017của Viện kiểm sát huyện Châu Đức vể kết quả công tác kiểm sát nwam 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

8. Báo cáo số 1239/BC-CCTHADS huyện Châu Đức ngày 20/11/2017 về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017 Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018.

9. Báo cáo số 371/BC-UBND ngày 20/11/2017 của UBND huyện Châu Đức về kết quả  công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018.

10. Báo cáo số 371/BC-UBND ngày 20/11/2017 của UBND huyện Châu Đức về đánh giá kết quả ước thực hiện thu - chi ngân sách năm 2017 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2018.

11. Báo cáo số 373/BC-UBND ngày 20/11/2017 của UBND huyện Châu Đức về kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước và bảo vệ môi trường năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 trên địa bàn huyện Châu Đức.

12. Báo cáo số 374/BC-UBND về tình hình thực hiện đầu tư công năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018.

13. Báo cáo số 372/BC-UBND ngày 20/11/2017 của UBND huyện Châu Đức về Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực NN và PTNT năm 2017, kế hoạch thực hiện năm 2018 trên địa bàn huyện

14.Báo cáo số 375/BC-UBND ngày 20/11/2017 của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, QPAN năm 2017 và kế hoạch năm 2018

15. Thông báo số 110/TB-MT ngày 27/11/2017 của UBMTTQVN huyện về công tác xây dựng Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 tại kỳ họp thứ Năm - Hội đồng nhân dân huyện khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021.

16. Báo cáo số 740/BC-TM ngày 27/11/2017 của UBMTTQVN huyện về Tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

17. Báo cáo số 53/BC-HĐND ngày 24/11/2017 của HĐNd huyện về tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện nwam 2017 và dự kiến Chương trình công tác năm 2018.

18. Báo cáo số 54/BC-HĐND ngày 24/11/2017 của HĐND huyện về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện.

19. Báo cáo 55/BC-HĐND ngày 29/11/2017 của HĐND huyện về kết quả phế duyệt chủ trương thực hiện các dự án đầu tư năm 2017.

20. Báo cáo số 370/BC-UBND ngày 20/11/2017 của UBND huyện về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

21. Báo cáo số 67/BC-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND huyện về Thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

22. Báo cáo số 69/BC-BKTXH ngày 12/12/2017 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

23. Báo cáo số 59/BC-BKTXH ngày 30/11/2017 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về kết quả thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

24. Báo cáo số 60/BC-BKTXH ngày 30/11/2017 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về thẩm tra phương án dự kiến phân bổ ngân sách năm 2018.

25. Báo cáo số 61/BC-BKTXH ngày 30/11/2017 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về việc thẩm tra phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

26. Báo cáo số 65/BC-BPC ngày 11/12/2017 của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ V HĐND huyện khóa IV, Nhiệm kỳ 2016-2021.

27. Báo cáo số 26/BC-BPC ngày 11/12/2017 của Ban Pháp chế về kết quả hoạt động năm 2017, chương trình hoạt động năm 2018 của Ban pháp chế HĐND huyện.

28. Báo cáo số 70/Bc-BKTXH ngày 30/11/2017 của Ban Kinh tế - Xã hội về thẩm tra kế hoạch đầu tư công năm 2018 và bổ sung công trình chuẩn bị đầu tư năm 2018 vào sanh mục công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2021