HĐND huyện Châu Đức HĐND huyện Châu Đức

Kỳ họp thứ 5.2017 Kỳ họp thứ 5.2017

Các tờ trình Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

1. Tờ trình số 147/TTr-UBND về việc đề nghị phê chuẩn phương án dự kiến phân bổ ngân sách năm 2018.

2. Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 20/11/2017 của UBND huyện về đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

3. Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 20/11/2017 của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ KTXH, QPAN năm 2018.

4. Tờ trình số 03/TTr-HĐND ngày 30/11/2017 của HĐND huyện về việc đề nghị phê suyệt Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018.

5. Tờ trình số 04/TTr-HĐND ngày 30/11/2017 của HĐND huyện về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

6. Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 15/12/2017 về việc Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Châu Đức khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

7. Tờ trình số 172/TTr-UBND ngày 15/12/2017 về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bổ sung vào chức danh Ủy viên UBND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

8. Tờ trình 170/TTr-UBND ngày 20/11/2017 về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018.