HĐND huyện Châu Đức HĐND huyện Châu Đức

Kỳ họp thứ 5.2017 Kỳ họp thứ 5.2017

Các văn bản của HĐND huyện Kỳ họp thứ Năm

Quyết định số 06/QĐ-HĐND ngày 23/11/2017 của HĐND huyện Châu Đức về việc triệu tập Kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện Châu Đức khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

1. Công văn số 09/KH-HĐND ngày 02/11/2017 của Thường trực HĐND về việc Tổ chức Kỳ họp thứ Năm - Hội đồng Nhân dân huyện Khoá IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Báo cáo số 51/BC-HĐND về Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư-HĐND huyện khóa IV.

3. Thông báo số 48/TB-HĐND về kết luận Phiên họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân huyện mở rộng.

4.Thông báo số 49/TB-HĐND về dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân huyện khoá IV, nhiệm kỳ 2016-2021 (Phục vụ cho Đại biểu tiếp xúc cử tri)

5. Công văn số 83/HĐND-VP ngày 16/11/2017 Thực hiện chất vấn và thảo luận tại Kỳ họp thứ Năm-HĐND huyện.