HĐND huyện Châu Đức HĐND huyện Châu Đức

Kỳ họp thứ 5.2017 Kỳ họp thứ 5.2017

Các văn bản của UBND huyện Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

1. Công văn số 3182/UBND-VP về việc tham mưu xây dựng các Báo cáo, Đề án, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ Năm-HĐND huyện.

2. Công văn số 3546/UBND-VP về việc chỉ đạo báo cáo trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Năm-HĐND huyện.

3. Công văn số 3566/UBND-VP về việc chuẩn bị nội dung, tham dự và đảm bảo các điều kiện để phục vụ cho Kỳ họp thứ Năm-HĐND huyện.

4. Công văn số 3567/UBND-VP về việc phân công và ủy quyền các thành viên UBND huyện trình bày các báo cáo, tồ trình và các nội dung liên quan tai kỳ họp thứ Năm-HĐND huyện