HĐND huyện Châu Đức HĐND huyện Châu Đức

Kỳ họp thứ 5.2017 Kỳ họp thứ 5.2017

Tiếp xúc cử tri Kỳ họp thứ Năm

1. 1227/KH-PGDĐT Lịch phân công Lãnh đạo tham dự tiếp xúc cử tri.

2. Công văn số 79/HĐND-VP ngày 26/10/2017 của Thường trực HĐND huyện về việc thực hiện một số nội dung trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện.

3. Thông báo số 46/TB-HĐND ngày 26/10/2017 của Thường trực HĐND huyện Về việc thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ Năm- Hội đồng nhân dân huyện khoá IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Công văn số 3050/UBND-VP về việc Phân công tham dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu-HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 5-HĐND huyện.

5. Công văn số 596/MT của Thường trực UBMTTQVN huyện về việc Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu.

6. Báo cáo số 344/BC-UBND của UBND huyện về Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư-HĐND huyện khóa IV.

7.Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ họp thứ Năm

8. 67/BB-MT ngày 15/11/2017 về tổng hợp ý kiến tiếp xúc cử tri với đoàn đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, đoàn đại biểu HĐND huyện khóa IV.

9. Công văn số 3333/UBND-VP ngày 21/11/2017 về việc chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của tri tại Kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện.

10. Báo cáo số 256/BC-TNMT ngày 27/11/2017 về giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện liên quan đến lĩnh vực đất đai và môi trường.

11. Báo cáo số 2298/BC-CCt ngày 27/11/2017 về giải trinh, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện.

12. Báo cáo số 344/BC-KTHT ngày 27/11/2017 của phòng KTHT về việc kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện.

13. Báo cáo số 120/BC-PNN ngày 27/11/2017 của phòng NN&PTNT về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Năm HĐND huyện.

14. Báo cáo số 1388/BC-CAH-TH ngày 27/11/2017 của Công an huyện về việc giải trình các ý kiến phản ánh của cử tri với Kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện.

15. Báo cáo số 59/BC-LĐTBXH ngày 24/11/2017 của phòng LĐTBXH về việc trả lời ý kiến cử tri Nguyễn Văn Lương

16. Báo cáo số 323/NV ngày 27/11/2017 của phòng Nội vụ về việc báo cáo kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ năm -HĐND huyện.

17. Công văn số 14/HĐND-VP ngày 23/11/2017 của HĐND huyện Tân Thành về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến chế độ, định mức chi hoạt động của HĐND.

18. Công văn số 23/TTDS ngày 12/12/2017 của TT dân số - KHHGĐ về việc trả lời của cử tri liên quan đến Chế độ hỗ trợ Cộng tác viên Dân số - KHHGĐ.

19. Báo cáo số 249/BC-UBND ngay 8/12/2017 của UBND xã Xuân Sơn về ý kiến cử tri HĐND huyện Châu Đức.

20. Báo cáo số 329/BC-UBND ngày 12/12/2017 của UBND xã Sơn Bình về việc giải quyết đơn của bà Lê Thị Tuyết về thái độ của công chức tiếp công dân.

21. Báo cáo số 264/BC-UBND ngày 24/11/2017 của UBND xã Đá Bạc về báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri với đoàn Đại biểu HĐND tỉnh khóa VI và đoàn Đại biểu HĐND huyện khóa IV tại buổi tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ Năm HDDN huyện Châu Đức.