Lĩnh vực Đất đai Lĩnh vực Đất đai

Quý khách nhận xét như thế nào về chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tuc hành chính về lĩnh vực đất đai?
Quý khách nhận xét như thế nào về thái độ, tác phong, cách ứng xử của cán bộ - công chức tiếp nhận hồ sơ ?