Lĩnh vực Chính sách xã hội Lĩnh vực Chính sách xã hội

Quý khách nhận xét như thế nào về chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tuc hành chính về lĩnh vực chính sách xã hội?
Quý khách nhận xét thế nào về thái độ, tác phong, cách ứng xử của cán bộ - công chức tiếp nhận hồ sơ như thế nào ?