Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Chính sách xã hội Chính sách xã hội

Danh sách cắt giảm đối tượng Bảo trợ xã hội tháng 5/2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU ĐỨC                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  1598/QĐ-UBND                                                                           Châu Đức,  ngày 06 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt danh sách cắt giảm

đối tượng Bảo trợ xã hội tháng 5/2015.

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/ 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Bộ Lao động-TBXH - Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

          Xét đề nghị của Trưởng Phòng Lao động-TBXH tại Tờ trình số 59/TTr-LĐTBXH ngày 27/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách cắt giảm đối tượng Bảo trợ xã hội tháng 5/2015. Tổng cộng 26 (Hai mươi sáu) đối tượng Bảo trợ xã hội nhận trợ cấp hàng tháng.

(Kèm theo danh sách).

Điều 2. Trưởng phòng Lao động –TB&XH huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Kho bạc Nhà nước huyện, UBND các xã-thị trấn và thân nhân của đối tượng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận

- Như Điều 2;          

- Chủ tịch và các PCT.UBH;

- Chánh Văn phòng và các PCVP.UBH;

- Lưu VT.       

 

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Tấn Bản

(Đã ký)