Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Chính sách xã hội Chính sách xã hội

Phê duyệt danh sách mua thẻ BHYT năm 2015 cho người DTTS không thuộc diện hộ nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Châu Đức.

ỦY BAN NHÂN DÂN                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN CHÂU ĐỨC                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

  Số: 5559 /QĐ-UBND                                            Châu Đức, ngày 15  tháng  12   năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

 V/v: Phê duyệt danh sách mua thẻ BHYT năm 2015 cho người DTTS

 không thuộc diện hộ nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Châu Đức.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ tư số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/QH12 ngày 16/01/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường;

Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2014-2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Dân tộc tại Tờ trình số 26/TTr-DT ngày 05/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách mua thẻ BHYT năm 2015 cho người dân tộc thiểu số không thuộc diện hộ nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Châu Đức; cụ thể như sau:

Tổng số: 1.165 người, trong đó:

- Nam:      611 người,

- Nữ:         554 người.

 (Kèm theo bảng tổng hợp và danh sách)

Điều 2. Giao trách nhiệm cho:

- Phòng Dân tộc quản lý, theo dõi việc mua bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số không thuộc diện hộ nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Châu Đức năm 2015 và phối hợp thực hiện các chế độ chính sách về bảo hiểm y tế theo quy định;

- UBND các xã thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn trực tiếp tổ chức việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế năm 2015 cho người dân tộc thiểu số không thuộc diện hộ nghèo đúng quy định.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng phòng Dân tộc, Thủ trưởng các ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các thuộc vùng khó khăn chịu trách nhiệm thị hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                       

- UBND tỉnh;

- Ban Dân tộc tỉnh;

- TT. Huyện Ủy;

- Chủ tịch và các PCTUBH;

- Như điều 3;

- Lưu VT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Bản