Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Chính sách xã hội Chính sách xã hội

Phê duyệt danh sách cấp bù kinh phí cho sinh viên học kỳ I năm học 2014-2015 theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP.

Ngày 25 tháng 12 năm 2014, UBND huyện Châu Đức ban hành quyết định  về việc phê duyệt danh sách cấp bù kinh phí cho sinh viên học kỳ I năm học 2014-2015 theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2014-2015.

>>> xem chi tiết Quyết định: Tại đây