Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Chính sách xã hội Chính sách xã hội

Phê duyệt danh sách cắt giảm và chuyển chế độ trợ cấp hàng tháng cho đối tượng BTXH từ ngày 01/12/ 2014.

ỦY BAN NHÂN DÂN                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU ĐỨC                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   5531 /QĐ-UBND                                                      Châu Đức,  ngày  11  tháng 12  năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt danh sách cắt giảm và chuyển chế độ

 trợ cấp hàng tháng cho đối tượng BTXH từ ngày 01/12/ 2014.

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/ 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Bộ Lao động-TBXH - Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Lao động-TBXH tại Tờ trình số 157/TTr-LĐTBXH ngày 08/12/2014,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách cắt giảm và chuyển chế độ trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/12/2014 cho 24 (Hai mươi bốn) đối tượng Bảo trợ xã hội nhận trợ cấp hàng tháng trong đó:

- Cắt giảm 23 đối tượng nhận trợ cấp hàng tháng;

- Chuyển chế độ trợ cấp hàng tháng 01 đối tượng từ nơi cư trú cũ sang nơi cư trú mới.

(Danh sách kèm theo)

 

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng phòng Lao động –TB&XH huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Kho bạc Nhà nước huyện, UBND các xã-thị trấn và thân nhân của đối tượng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận

- Như Điều 2;                                                                                                       

- Chủ tịch và các PCT.UBH;

- Lưu VT.       

 

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Bản