Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Chính sách xã hội Chính sách xã hội

Phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền ăn năm học 2014-2015 cho các cháu mẫu giáo con em hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

UBND HUYỆN CHÂU ĐỨC

PHÒNG DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 02 /QĐ-DT                             

     Châu Đức, ngày  10  tháng 11  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền ăn năm học 2014-2015

Cho các cháu mẫu giáo con em hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

 

TRƯỞNG PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN CHÂU ĐỨC

 

          Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

          Căn cứ Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 13/11/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Phê duyệt đề án phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 07/3/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014;

          Căn cứ Quyết định số 5596/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND huyện Châu Đức về việc Giao cho Phòng Dân tộc làm chủ đầu tư triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn huyện;

          Xét danh sách đề nghị hỗ tiền ăn năm học 2014-2015 cho các cháu mẫu giáo con em hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của các trường mẫu giáo trên địa bàn huyện,         

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay phê duyệt danh sách hỗ tiền ăn năm học 2014-2015:

Cho 46 các cháu mẫu giáo con em hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của các trường mẫu giáo trên địa bàn huyện, gồm:

- 22 cháu thuộc chuẩn hộ nghèo Quốc gia;

- 24 cháu thuộc chuẩn hộ nghèo Tỉnh.

Mức hỗ trợ: Mỗi cháu được cấp 900.000đ/1 năm học (09 tháng).

Tổng kinh phí thực hiện là: 41.400.000đ (Bốn mươi mốt triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn).

Kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách tỉnh (Đề án thực hiện chính sách dân tộc năm 2014).

(Kèm theo danh sách)

          Điều 2. Các bộ phận nghiệp vụ của Phòng Dân tộc huyện Châu Đức có trách nhiệm phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Mẫu giáo thực hiện việc cấp phát và quyết toán kinh phí theo quy định.

          Điều 3. Các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện và Hiệu trưởng các trường Mẫu giáo, các học sinh có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành./.

 

     TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- TT.Huyện ủy;

- UBND huyện;                                                                                           (Đã ký)

- Phòng TC-KH;                                                                                 Hoàng Công Ngọc

- Phòng Giáo dục&ĐT;

- Như điều 3;

- Lưu: VT-DT.

Văn bản đính kèm:

>>> Phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền ăn năm học 2014-2015 cho các cháu mẫu giáo con em hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

>>> Danh sách