Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Tiêu đề
Danh sách cắt giảm và chuyển chế độ trợ cấp đối tượng Bảo trợ xã hội tháng 8/2015.
Danh sách cắt giảm đối tượng Bảo trợ xã hội tháng 7/2015
Danh sách cắt giảm và chuyển chế độ trợ cấp đối tượng Bảo trợ xã hội tháng 7/2015.
Danh sách cắt giảm đối tượng Bảo trợ xã hội tháng 6/2015.
Danh sách cắt giảm đối tượng Bảo trợ xã hội tháng 5/2015.
Danh sách cắt giảm đối tượng Bảo trợ xã hội từ ngày 01/04/2015.
Danh sách cắt giảm đối tượng Bảo trợ xã hội từ ngày 01/02/2015.
Danh sách cắt giảm đối tượng Bảo trợ xã hội từ ngày 01/01/2015.
Phê duyệt danh sách mua thẻ BHYT năm 2015 cho người DTTS không thuộc diện hộ nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Châu Đức.
Phê duyệt danh sách cấp bù kinh phí cho sinh viên học kỳ I năm học 2014-2015 theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP.
Phê duyệt danh sách cắt giảm và chuyển chế độ trợ cấp hàng tháng cho đối tượng BTXH từ ngày 01/12/ 2014.
Phê duyệt danh sách cấp kinh hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh năm học 2013-2014 theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP
Phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền ăn năm học 2014-2015 cho các cháu mẫu giáo con em hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.
Danh sách cắt giảm đối tượng Bảo trợ xã hội từ tháng 11 năm 2014.
Danh sách cắt giảm đối tượng Bảo trợ xã hội từ tháng 10 năm 2014.
Danh sách cắt giảm đối tượng Bảo trợ xã hội từ tháng 7 năm 2014.
Danh sách cắt giảm đối tượng Bảo trợ xã hội từ tháng 8 năm 2014.
Danh sách cắt giảm đối tượng Bảo trợ xã hội từ tháng 9 năm 2014.
Danh sách học sinh, sinh viên được miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2012-2013 các xã, thị trấn
Danh sách đối tượng BTXH đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (tháng 8/2014)