Tiêu đề
Phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn xã Bình Giả
Phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn xã Bình Trung
Phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn xã Xuân Sơn
Phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn xã Sơn Bình
Phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn xã Suối Rao
Phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn xã Đá Bạc
Phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn xã Bình Ba
Phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn xã Suối Nghệ
Phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn xã Nghĩa Thành
Nộp hồ sơ ứng cử, chuyển danh sách, hồ sơ ứng cử đến Ban Thường trực UBMTTQ xã, thành lập Ban bầu cử.
Quyết định thành lập Ban bầu cử số 08 tại Đơn vị bầu cử số 08 bầu cử đại biểu HĐND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021.
Quyết định thành lập Ban bầu cử số 07 tại Đơn vị bầu cử số 07 bầu cử đại biểu HĐND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021.
Quyết định thành lập Ban bầu cử số 06 tại Đơn vị bầu cử số 06 bầu cử đại biểu HĐND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021.
Quyết định thành lập Ban bầu cử số 05 tại Đơn vị bầu cử số 05 bầu cử đại biểu HĐND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021.
Quyết định thành lập Ban bầu cử số 04 tại Đơn vị bầu cử số 04 bầu cử đại biểu HĐND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021.
Quyết định thành lập Ban bầu cử số 03 tại Đơn vị bầu cử số 03 bầu cử đại biểu HĐND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021.
Quyết định thành lập Ban bầu cử số 02 tại Đơn vị bầu cử số 02 bầu cử đại biểu HĐND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021.
Quyết định thành lập Ban bầu cử số 01 tại Đơn vị bầu cử số 01 bầu cử đại biểu HĐND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021.
Công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện Châu Đức.
Hướng dẫn việc thành lập Ban bầu cử, xác định khu vực bỏ phiếu và thành lập Tổ bầu cử.