Quyết định công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 26/5/2016, UBBC huyện Châu Đức ban hành văn bản số 11/QĐ-UBBC về việc Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021.

>>> Xem chi tiết nội dung Quyết định số 11/QĐ-UBBC!