Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021 - Đơn vị bầu cử số 8

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8

Xã Xà Bang và xã Cù Bị

Tổng số người ứng cử: 8 ; Số đại biểu được bầu: 5

1. Nguyễn Quang Hậu (Đại đức Thích Chiếu Hiền)

2. Nguyễn Đình Hùng

3. Phạm Tài Ngọc

4. Phan Quý

5. Ngô Văn Sơn

6. Đinh Xuân Thành

7. Nguyễn Đình Tuấn

8. Dương Thị Kim Yến