Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021 - Đơn vị bầu cử số 7

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7

Xã Bàu Chinh và xã Kim Long

Tổng số người ứng cử: 8 ; Số đại biểu được bầu: 5.

1. Trần Phong Định

2. Huỳnh Dư

3. Đinh Tấn Đức

4. Đỗ Thị Hiền

5. Nguyễn Văn Hồng

6. Đào Văn Linh

7. Bùi Thị Sen

8. Bùi Chí Thành