Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021 - Đơn vị bầu cử số 6

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6

Thị Trấn Ngãi Giao và xã Láng Lớn

Tổng số người ứng cử: 8 ; Số đại biểu được bầu: 5

1. Nguyễn Hồng Hà

2. Nguyễn Thị Hiệp

3. Trần Văn Hoa

4. Lê Hoa Hồng

5. Hoàng Hữu Huy

6. Nguyễn Thị Nữ

7. Nguyễn Thanh

8. Nguyễn Công Vinh