Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021 - Đơn vị bầu cử số 5

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5

Xã Quảng Thành và xã Bình Giả

Tổng số người ứng cử: 8 ; Số đại biểu được bầu: 5

1. Lê Thị Ngọc Bích

2. Ngô Hồng Hà

3. Nguyễn Thị Hiếu

4. Hồ Thị Mùa

5. Nguyễn Thị  Quyền

6. Ngô Xuân Thành

7. Bùi Xuân Thường

8. Phan Văn Út